ADRESSER

Produsentregisteret er landbrukets eneste komplette adresseregister. Vi har kunnskap om hvert eneste gårdsbruk i Norge. Vi vet hvem som er aktiv produsent, hvilke arealer som disponeres, og hva som produseres.

Vi kan lage register ned på fylkes- eller kommunenivå, og trekke ut de som har spesielle produksjonstyper (husdyr, korn osv).

Med anslagsvis 45.000 gårdsbruk er landbruket det bransjeområdet som har flest registrert virksomheter i Norge. Utviklingen har gått i retning av færre, men større virksomheter. Det betyr at en økende andel av brukene har et betydelig behov for innkjøp og investeringer. Som næring er landbruket kapitalintensiv og teknologiorientert. Utdannelsesnivået er relativt høyt, og økende. Graden av spesialisering øker også. Det er vanlig i dag at en bonde velger helt og holdent å basere virksomheten på korn, melk eller kjøttproduksjon. Men det er også vanlig med ulike kombinasjoner, der også nisjeprodukter eller skogbruk inngår.
Selv om informasjonsmengden er enorm og mulighetene for å kombinere ulike data nærmest er ubegrensede, har Produsentregisteret stor kompetanse på å trekke ut riktige data til de aktuelle forespørslene vi får.

Bedrifter som har landbruket som kundegruppe bruker i økende grad data fra Produsentregisteret i sitt arbeid med strategier og planer. I forbindelse med kampanjer, kjøpes dataene langt tidligere, slik at det i planleggingsfasen blir mulig å vurdere hvilket potensial som ligger i landbruket, og hvilke målgrupper som virker mest interessante. 
I et samarbeid med oss er det mulig å finne frem til små grupper bønder, som kan bearbeides på en profesjonell og offensiv måte. Dette gir ofte bedre resultat enn store og generelle kampanjer. Og det er kostnadseffektivt.

Produsentregisteret er tilgjengelig for utlevering av adresser. Tilbydere eller firmaer som ønsker å komme i direkte kontakt med bønder kan bruke Produsentregisteret som kilde. Her kan det selekteres på ulike variabler etter ønsker.

Produsentregisteret defineres som et næringsregister og omfattes ikke av krav om bruk av reservasjonsordningen i Brønnøysundregistrene. Det er likevel lagt til rette slik at den enkelte bonde kan reservere seg for utlevering direkte i Produsentregisteret. 

Ta kontakt for et forslag på selekteringer og pristilbud på utlevering av adresser.